Створення: 21.02.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/03/2018

Приватне акціонерне товариство «Голопристанський винзавод», місцезнаходження 75600, Херсонська обл., м.Гола Пристань, вул. Гагаріна, 16, скликає загальні збори акціонерів 27.03.2018р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Гола Пристань, вул.Санаторна, 72, санаторій «Гопри», красний уголок, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2017р.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

враховуючи положення ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства», на голосування винесений проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного: лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, члени комісії – Крамаренко Тетяна Василівна, Досенко Сергій Анатолійович.

Питання 2:

пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.

Питання 3:

звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 4:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 5:

звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 6:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривен;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: gvz.vatua.com

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення;

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – директора Бикова В.П., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;

- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

 • загальна кількість акцій у випуску товариства – 2 001 600 шт.;
 • кількість голосуючих акцій – 1 756 712 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 21.03.18.

Реєстрація учасників зборів 27.03.18 з 09.25 до 09.55 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – нотаріально посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 6962/6977.
 • Основні засоби 6948/6948.
 • Сумарна дбт заборгованість 12/28.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 2/0.
 • Непокритий збиток -479/499.
 • Власний капітал 6946/6926.
 • Статутний капітал 500/500.
 • Поточні зобов’язання 15/51.
 • Збиток -1/-20.
 • Кількість акцій 2001600/2001600.
 • Чисельність працівників 7/7.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 36(2789) від 21.02.18.