Створення: 29.03.2017

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Биков Вiктор Павлович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   29-03-2017
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24107607
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Голопристанський р-н
        Поштовий індекс 75600
        Населений пункт м. Гола Пристань
        Вулиця, будинок вул. Гагарiна, 16
        Міжміський код, телефон та факс (05539) 2-31-81, 2-37-74
        Електронна поштова адреса емітента gvz@vatua.com
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01-03-2016
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) gvz.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   03-02-2016
   100
   Черговi збори вiдбулися 03.02.2016р.
   Питання порядку денного:
   1.Обрання лiчильної комiсiї.
   2.Звiт про результати дiяльностi за 2014-2015р.р.
   3.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї.
   4.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i порядку покриття збиткiв за 2014-2015р.р.
   Доповнень до порядку денного не було.
   Всi питання рзглянутi, рiшення по ним прийнятi. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   РВ ФДМУ по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Чернишов Олексiй Сергiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 636 603 81.76473820943% 1 636 603 
   Член Наглядової ради  Саварець Вiталiй Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 0.00004996003%
   Голова Ревiзiйної комiсiї  Гончарова Юлiя Юрiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член Ревiзiйної комiсiї  Григор`єв Андрiй Васильович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   1 636 604 81.76478816946 % 1 636 604 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Биков Вiктор Павлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1940
   Освіта Вища, Одеський технологiчний iнститут iм. М. В. Ломоносова
   Стаж керівної роботи (років) 36
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Голопристанський винзавод", заступник голови правлiння
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2011 р. на термiн до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 36 рокiв, перелiк попереднiх посад: застуник голови правлiння. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чернишов Олексiй Сергiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1969
   Освіта Вища, Харкiвський технiчний унiверститет радiоелектронiки
   Стаж керівної роботи (років) 20
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Кременчуцька мануфактура", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно статуту та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014 р. на термiн 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ "Альма М" (мiсцезнаходження - 69000, м. Харкiв, вул. Ощепкова, 11/22, кв. 109). Стаж керiвної роботи 20 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Саварець Вiталiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1976
   Освіта Неповна вища, Харкiвський авiацiйний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Українська тентова компанiя", начальник ПЕВ.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014 р. на термiн 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обiймає посаду начальника ПЕВ в ТОВ "Українська тентова компанiя" (мiсцезнаходження - м. Харкiв, вул. Студентська, 20). Стаж керiвної роботи 11 рокiв, перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гончарова Юлiя Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1977
   Освіта Вища, ХГТУСiА
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Українська тентова компанiя", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є: складання висновкiв до рiчних звiтiв i фiнансових документiв, балансу i звiтiв про отриманi прибутки i зазначенi збитки, а також документiв, що надсилаються до податкової iнспекцiї (далi - "Рiчнi звiти"), та надання iншої допомоги наглядовiй радi товариства, i посадовим особам у керiвництвi фiнансовими та податковими питаннями товариства. Ревiзор займається також перевiркою законних аспектiв дiяльностi директорiв товариства, посадових осiб i працiвникiв, i також може запропонувати скликати позачерговi збори акцiонерiв у випадках, коли нею виявлена загроза життєво важливим iнтересам товариства або зловживання щодо майна (коштiв) товариства з боку його службовцiв (працiвникiв). Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014 р. на термiн 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Григор`єв Андрiй Васильович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, ХАКУ
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Свiт Павiльйонiв", директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014 року на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 636 603 82 1 636 603 0 0 0
   Усього  1 636 603 82 1 636 603 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73025, м. Херсон, вул .Петренка, д. 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   02-06-2011 69/21/1/11 Херсонське ТУ ДКЦПФПР UA4000123020 Документарна 0.25 2001600 500400 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) На пiдставi рiшення № 475 вiд 28.08.1996 р. Голопристанської районної державної адмiнiстрацiї "Про реорганiзацiю радгоспу "Днiпровський" був видiлений винзавод з наданням права юридичної особи. В процесi приватизацiї на пiдставi наказу Фонду державного майна України № 32 вiд 18.01.1999 р. рiшенням установчих зборiв акцiонерiв вiд 07.09.1999 р. державне пiдприємство Голопристанський винзавод перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство "Голопристанський винзавод ". 05 квiтня 2011 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення тип та найменування товариства привести у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме: товариство стало публiчним акцiонерним товариством "Голопристанський винзавод" (скорочено: ПАТ "Голопристанський винзавод").
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариство не створювало.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Додаток 1 до наказу "Про облiкову полiтику ПАТ "Голопристанський винзавод"" у 2016 роцi" Методика ведення бухгалтерського облiку. З метою дотримання пiдприємством протягом 2015 року єдиних принципiв та пiдходiв до вiдображення у облiку та звiтностi господарських операцiй, ПАТ "Голопристанський винзавод" обирає як найбiльш оптимальнi такi засади вiдображення господарських операцiй, що передбаченi вiдповiдними МСБО i П(С)БО. № Елементи методологiї бухгалтерського облiку ПАТ Вибiр 1. Облiк необоротних активiв Основнi засоби МСБО 16 1.1. Критерiй вiднесення активiв до необоротних Матерiальнi об'єкти, що будуть утримуватись для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом бiльше одного року 1.2. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв (без ПДВ) Не встановлюється 1.3. Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв Не встановлюється 1.4. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї лiнiйним методом 1.5. Класи основних засобiв, термiни корисного використання основних засобiв Встановити класи основних засобiв (граничнi термiни використання): будiвлi та споруди (20 рокiв); машини та устаткування (5 рокiв); транспортнi засоби ( 5 - 10 рокiв); iнструменти, прилади та iнвентар (4 - 20 рокiв); iншi об'єкти (5 - 15рокiв). Термiн корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта при вводi в експлуатацiю об'єкта ОЗ наказом керiвника. 1.6 Порядок вiдображення полiпшення основних засобiв Подальшi витрати понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому ( як такi: капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї. Всi iншi витрати (тех. обслуговування, поточний ремонт, iнш.) визнаються витратами поточного звiтного перiоду в якому вони були понесенi; 1.7 Метод оцiнки Об'єкт основних засобiв пiсля визнання активом, облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Iнвестицiйна нерухомiсть МСБУ 40 1.8. Модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi пiсля первiсного визнання За первiсною вартiстю з нарахуванням амортизацiї. 1.9. Момент визнання нерухомостi як iнвестицiйної Нерухомiсть визначається iнвестицiйною, якщо вона находиться у власностi i результатом її використання є дохiд у виглядi орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей. Визнається такою по прийняттю рiшення про передачу об'єкта у операцiйну або фiнансову оренду Нематерiальнi активи МСБО 38 1.10 Критерiй визнання В склад нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та мається можливiсть їх iдентифiкацiї, вести контроль над ресурсом та є iснування майбутнiх економiчних вигiд вiд їх використання 1.11 Метод нарахування зносу нематерiальних активiв Прямолiнiйний, за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв нематерiальних активiв 1.12 Класи нематерiальних активiв, термiн корисного використання нематерiальних активiв: - права постiйного користування земельною дiлянкою; - програмне забезпечення; - iншi нематерiальнi активи Термiн корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта комiсiйно при вводi в експлуатацiю об'єкта НА 1.13 Поточнi витрати на утримування нематерiального активу Витрати, понесенi пiд час використання або перемiщення нематерiального активу, не включаються до балансової вартостi цього активу, якщо вони не принесуть майбутньої економiчної вигоди. Зменшення корисностi активiв МСБО 36 1.14 Вiдображення в облiку зменшення корисностi активiв В кiнцi кожного звiтного перiоду (не пiзнiше дати 31.12 ) проводиться оцiнка основних засобiв, нематерiальних активiв, iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства , чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. При наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування такого активу по справедливi вартостi за мiнусом витрат на продажу. Збитки вiд знецiнення вiдносяться до витрат поточного перiоду. При наявностi ознак, що признанi ранiше збитки вiд знецiнення активiв бiльше не iснують чи зменшились розраховувати суму вiдшкодування на яку збiльшувати вартiсть активу зi сторнуванням ранiше вiдображених збиткiв в поточному перiодi . При цьому отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї) по якi даний актив визнавався до визнання зменшення корисностi. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть МСФЗ 5 1.15 Критерiї визнання В склад активiв, утримуваних для продажу включати непоточнi активи, якi не будуть використовуватись у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей i який має бути придатним для негайного продажу в тому станi, у якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв i цей продаж повинен бути високо ймовiрним 1.16 Метод оцiнки Непоточний актив, класифiкований як утримуваний для продажу, оцiнюється i облiковується за нижчою з оцiнок: або за балансовою вартiстю на дату вибуття з використання, або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж. Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка МСБО 39 1.17. Оцiнка довгострокових фiнансових в асоцiйоване пiдприємство Фiнансовi iнвестицiй в асоцiйоване пiдприємство облiковують по методу участi в капiталi згiдно з яким, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. 1.18.. Оцiнка довгострокових фiнансових iнвестицiй, утримуваних до погашення (облiгацiй) на дату придбання на звiтну дату за собiвартiстю придбання за справедливою вартiстю з вiдображенням дооцiнки/уцiнки на рахунках iнших доходiв /iнших витрат 2.Облiк поточних (оборотних активiв) Запаси МСБО 2 2.1. Оцiнка запасiв, що надходять, у поточному перiодi В собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на пiдприємствi та приведення їх у стан можливого використання. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням, сировини матерiалiв товарiв. 2.2. Оцiнка запасiв ,що створюються. Собiвартiсть запасiв,якi створюються на пiдприємствi складаються з витрати на переробку запасiв i включають витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва зокрема: прямi матерiальнi витрати (вартiсть сировини та основних матерiалiв допомiжних матерiалiв, упаковки, електроенергiя,паливо); витрати з оплати працi основного виробничого персоналу ; єдиний соцiальний внесок; амортизацiя виробничого обладнання; витрати на утримання виробничого обладнання; послуги стороннiх органiзацiй безпосередньо пов'язаних з виробництвом; iншi прямi витрати ) та: розподiленi змiннi виробничi накладнi витрати; сума розподiлених постiйних накладних витрат. розподiленi змiннi виробничi накладнi витрати; сума розподiлених постiйних накладних витрат. До змiнних виробничих накладнi витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на проведення контролю якостi продукцiї (заробiтна плата персоналу вiддiлу контролю якостi вiдрахування ЕСВ), витрати на внутрiшнє перемiщення сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв. Змiннi виробничi накладнi витрати розподiляються на кожну одиницю виробництва на базi фактичного використання виробничих потужностей. До постiйних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання основних та допомiжних цехiв, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати цих цехiв. За базу для розподiлу постiйних загальновиробничих витрат прийнято заробiтну плату працiвникiв основного виробництва. Витрати на виробництво кожного виду продукцiї визначати окремо, шляхом розподiлення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподiлу. За базу розподiлу приймається - заробiтна плата основного виробничого . 2.2. Оцiнка запасiв на дату балансу Запаси облiковуються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Оцiнку готової продукцiї та незавершеного виробництва для вiдображення в звiтностi проводити на кожну дату закiнчення поточного звiтного перiоду 31.03, 30.06, 30.09, 31.12, шляхом порiвняння цiн продажу по договору, степенi завершеностi, та собiвартостi готової продукцiї та незавершеного виробництва на зазначенi дати. Оцiнку всiх iнших запасiв проводити по мiрi необхiдностi i обов'язково на дату закiнчення поточного звiтного року (на дату 31.12.). 2.3. Метод оцiнки вибуття запасiв Застосовувати методи оцiнки при вибуттi: - запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi по середньозваженої собiвартостi; - при продажi продукцiї в магазинi - роздрiбних цiн. 2.4. Списання малоцiнних предметiв, термiн експлуатацiї яких становить менше 365 днiв Списання 100% вартостi пiд час передачi в експлуатацiю iз одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї . Дебiторська заборгованiсть МСБО 39 2.5. Метод оцiнки Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом (крiм придбаної заборгованостi та заборгованостi, призначеної для продажу), включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. 2.6. Резерви Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, по конкретному дебiтору 2.7 Визнання заборгованостi сумнiвною - пред'явлення претензiї; - пред'явлення позову в суд; - отримання iнформацiї про банкротство боржника або про припинення як юридичнi особи у зв'язку з лiквiдацiєю; - несплати заборгованостi в термiн передбачений договором бiльше 1 року. 3.Облiк зобов'язань 3.1. Вiднесення зобов'язань до довгострокових Термiн погашення яких становить (за договором) бiльше 365 днiв 3.2. Метод оцiнки довгострокових зобов'язань Кредити та займи первоначально визнаються по справедливiй вартостi за вирахуванням витрат понесеним на складання угоди. В подальшому кредити та займи вiдображаються по амортизованi вартостi ; люба рiзниця мiж отриманими коштами (за вирахування витрат при складаннi угоди) та сумою до погашення вiдображається в звiтi про фiнансовi результати на протязi термiну на який виданий кредит чи займ з використання ефективної ставки процента. 3.3. Нарахування заробiтної плати За колективним договором та затвердженим штатним розписом. МСФЗ 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" 3.3. Визнання забезпечення Забезпечення слiд визнавати, якщо: a) суб'єкт господарювання має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї; б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для i виконання зобов'язання; в) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 3.4. Оцiнка визнаного забезпечення Сума, визнана як забезпечення, це сума, яку пiдприємство обґрунтовано сплатить для погашення зобов'язання або передасть його третiй сторонi на кiнець звiтного перiоду. Визначається по кожному окремому забезпеченню. 4. Облiк доходiв та витрат Дохiд МСБО 18 4.1. Визнання доходу вiд продажу товарiв Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: а) пiдприємством передано покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; б) за пiдприємством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; г) ймовiрно, що до пiдприємства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 4.2. Визнання доходу послуг вiд надання послуг Дохiд, пов'язаний з операцiєю, надання послуг. може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов: а) можна достовiрно оцiнити суму доходу б) є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення Визнається по датi складання акту виконаних робiт, послуг. 4.3. Визнання доходу вiд операцiйної оренди нерухомостi Методу нарахування в перiодi передбаченому окремими угодами. Витрати на позики МСБО 23 4.4. Визнання Проводити капiталiзацiю витрат на позики якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництво та створення квалiфiкованого активу як частина собiвартостi цього активу. Iншi витрати на позики визнаються витрати в тому перiодi, у якому вони були понесенi. 4.5. Визнання активу квалiфiкованим Визначити актив квалiфiкованим, якщо вiн потребує часу для пiдготовки його використання за призначенням бiльше трьох мiсяцiв. 4.6. Порядок капiталiзацiї витрат на позики 1. Датою початку капiталiзацiї є дата, коли вперше виконує всi умови, наведенi нижче, а саме: а) пiдприємство понесло витрати, пов'язанi з активом; б) пiдприємство несе витрати на позики; в) пiдприємство веде дiяльнiсть, необхiдну для пiдготовки активу до його використання за призначенням або продажу Припиняється капiталiзацiя витрати на позики, якщо по сутi, вся дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена 2.Суму витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, слiд визначати шляхом застосування норми капiталiзацiї до витрат на цей актив. Норма капiталiзацiї повинна бути середньозваженою величиною витрат на позики стосовно всiх непогашених позик суб'єкта господарювання протягом цього перiоду, а не лише позик, якi були здiйсненi конкретно з метою отримання квалiфiкованого активу. Сума витрат на позики, капiталiзована суб'єктом господарювання протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього перiоду. Виплати працiвникам МСБО 19 4.7. Визнання зобов'язання Визнати зобов'язання перед працiвниками шляхом створення забезпечення короткострокових виплат на щорiчнi вiдпустки. 4.8. Порядок створення забезпечення Нарахування забезпечень проводити щомiсячно виходячи 1/12 частини фактичних витрат на оплату працi. 4.9 Перегляд створених забезпечень Щорiчно станом на 31.12 проводити коригування нарахованих забезпечень, виходячи з даних про кiлькiсть днiв невикористаних вiдпусток на кiнець звiтного перiоду 5. Структура та змiст фiнансової звiтностi 5.1. Структура фiнансової звiтностi Затвердити структуру фiнансової звiтностi: а) баланс (звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду); б) звiт про фiнансовi результати; в) звiт про сукупний дохiд; г) звiт про власний капiтал ; д) звiт про рух грошових коштiв ; є) примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення. 5.2. Змiст та форми звiтностi Фiнансова звiтнiсть складається та подається по формах, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03. 99 р. № 87: по формi №1 Баланс (звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду); по формi №2 Звiт про фiнансовi результати; довiльна форма: Звiт про сукупний дохiд; по формi №3 Звiт про рух грошових коштiв; по формi № 4 Звiт про власний капiтал Примiтки подаються в довiльнi формi з розкриттям необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi При складаннi Звiту про рух грошових коштiв застосовується прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв та валових виплат грошових коштiв. Сплаченi проценти за позики вiдображаються в складi руху грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання У звiтному перiодi товариство не здiйснювало пiдприємницької дiяльностi. В оренду здаються складськi примiщення та водна свердловина. Директор товариства забезпечує виконання повноважень по збереженню майна товариства.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством було здiйснено дооцiнку ОЗ 1-ї групи згiдно експертної оцiнки. Придбань будь-яких активiв товариство не здiйснювало.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, що впливає на дiльнiсть товариства є неможливiсть отримання банкiвських кредитiв для початку здiйснення виробничної дiяльностi.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариство не порушувало законодавство, штрафнi санкцiї та компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi вiдбувається за рахунок власних коштiв. Кредитами банкiв товариство у звiтному перiодi не користувалося.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв у звiтному перiодi товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариством ведеться розробка та пошук iнвестицiйних програм. Планується отримання банкiвських кредитiв для початку здiйснення виробництва тентiв, будiвельних металевих конструкцiй, виготовлення каркасних конструкцiй i покрiвель.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не проводилися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  6948  6948   0  0  6948   6948
     — будівлі та споруди  6946.7  6946.7  0  0  6946.7   6946.7
     — машини та обладнання  1.3  1.3  0  0  1.3  1.3
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  6948  6948  0  0  6948  6948
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 7417 тис. грн., знос становить 469 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 6,32 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   6946 6947
   500 500
   500 500
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(6946.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(500.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X 10  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X X X
   Усього зобов'язань X 16  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 1 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 1 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 4 тис. грн.; Iнших поточних зобов'язаньнемає. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   22-08-2016 22-08-2016
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2016 1 0
   2 2015 0 0
   3 2014 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
   Кількість представників держави
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Ні  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) В товариствi iснує статут. 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант Х   
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність