Створення: 11.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Биков Вiктор Павлович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Голопристанський винзавод"
       Організаційно-правова форма емітента
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24107607
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Голопристанський р-н
        Поштовий індекс 75600
        Населений пункт м. Гола Пристань
        Вулиця, будинок вул. Гагарiна 16
        Міжміський код, телефон та факс (05539) 2-31-81, 2-37-74
        Електронна поштова адреса емітента д/н
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) gvz.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiодня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi iснування. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Вiдомостi щодо особлирмацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iн щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювалоцiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Голопристанський винзавод"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 № 475090
   Дата видачі 27.12.1999
   Орган, що видав свідоцтво Голопристанська районна державна адмiнiстрацiя Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 500400.00
   Сплачений статутний капітал 500400.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХФ ПАТ КБ "ПриватБанк"
   МФО банку 352479 Рахунок 26003060205276
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   17.40.1 ВИРОБНИЦТВО ВИРОБIВ З ТЕКСТИЛЮ
   36.12.1 ВИРОБНИЦТВО МЕБЛIВ ДЛЯ ОФIСIВ ТА МАГАЗИНIВ
   36.63.1 ВИРОБНИЦТВО ОЛIВЦIВ, РУЧОК, IНШИХ ЗАСОБIВ СКЛАДАННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТIВ
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 5 осiб, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у звiтному перiодi становила 1 особу, працiвники якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi товариством не залучалися. Розмiр фонду оплати працi за 2011 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2010 роком на 6,4 тис. грн. i склав 65,4 тис. грн., що обумовлено збiльшенням заробiтної плати працiвникiв товариства. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв його операцiйним потребам. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi труконодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту робочої сили; - адаптацiя персоналу - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; - перспективнiсть кар'єрного росту у товариствi - перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар'єри; - мотивацiя i стимулювання - значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi) - впровадження iнновацiй - необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   05.04.2011
   88
   Пропозицiї вiд акцiонерiв за тридцять днiв до проведення зборiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходили.
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
   1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2008-2010 роки.
   2. Звiт спостережної ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2008-2010 роки.
   3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансiв товариства за 2008-2010 роки.
   4. Затвердження реєстратора товариства.
   5. Приведення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   6. Прийняття та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства.
   7. Обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства.
   8. Визначення дати припинення операцiй та дати закриття реєстру, порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.
   9. Визначення способу повiдомлення зареєстрованих осiб про дематерiалiзацiю..
   10. Затвердження нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   11. Утворення та обрання органiв уя та контролю товариства вiдповiдно до статуту.
   12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.
   По питанню № 1 порядку денного прийнято рiшення затвердження звiту правлiння та балансу товариства за 2008-2010р.р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.
   По питанню № 2 порядку денного прийнято рiшення звiт наглядової ради затвердити. В товариствi не утворювалась ревiзiйна комiсiя. Функцiї ревкомiсiї виконував аудитор Верчук Валерiй Iванович. Висновок аудитора по балансу за його дорученням доповiв зборам член наглядової ради Саварець Вiталiй Володимирович. Аудитор пiдтверджує баланс товариства за 2008-2010р.р., порушень у фiнансовiй звiтностi не виявлено. Прийнято рiшення висновок аудитора затвердити.
   По питанню № 3 порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчнi звiти правлiння, баланси товариства за 2008-2010р.р., фактичне використання коштiв за 2010р. затвердити. В зв'язку з вiдсутнiстю нерозподiлених прибуткiв дине нараховувати. Збитки товариства покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
   По питанню № 4 порядку денного прийнято рiшення про затвердження реєстратором товариства ТОВ "Скiф", а також про затвердження умов договору з ним.
   По питанню № 5 порядку денного прийнято рiшення про приведення типу та найменування товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства", а саме: товариство стало публiчним акцiонерним товариством "Голопристанський винзавод" (скорочено: ПАТ "Голопристанський винзавод").
   По питанню № 6 порядку денного прийнято рiшення про переведення випуску акцiй ВАТ "Голопристанський винзавод" iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, та затверджено рiшення про дематерiалiзацiю.
   По питанню № 7 порядку денного прийнято рiшення обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо яких прийнято рiшення про дематерiалiзацiю ВАТ "НДУ" та зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй АТЗТ "Нафта-Iнвеститанню № 8 порядку денного прийнято рiшення про визначення дати закриття реєстру та припинення ведення реєстру: 04.07.2011р., а також про визначення дати припинення здiйснення операцiй знерухомлення, матерiалiзацiї, перемiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв в системi реєстру: 24.06.11. Також прийнято рiшення визначити такий порядок вилучення сертифiкатiв акцiй дематерiалiзованого випуску: сертифiкати акцiй акцiонери мають здати емiтенту протягом 1 мiсяця з дати закриття реєстру.
   По питанню № 9 порядку денного прийнято рiшення повiдомлення зареєстрованих осiб про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства, складене вiдповiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями простими листами за адресами, зазначеними в їх особових рахунках. Органiзацiю повiдомлення покласти на керiвника виконавчого органу управлiння товариства.
   По питанню № 10 порядку денного прийнято рiшення:
   а) затнову редакцiю статуту ПАТ "Голопристанський винзавод" у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства";
   б) доручити керiвнику виконавчого органу товариства вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю статуту товариства та органiзувати його державну реєстрацiю.
   По питанню № 11 порядку денного прийнято рiшення:
   - обрати наглядову раду ПАТ "Голопристанський винзавод" на термiн 3 роки в складi 2 осiб, головою ради обрати Чернишова Олексiя Сергiйовича, членом ради - Саварця Вiталiя Володимировича;
   - функцiї ревiзiйної комiсiї покласти на незалежного аудитора Пiрiєнко Валерiя Iвановича, свiдоцтво про внесення до реєстру Аудиторської палати України № 2572, дiйсне до 27.01.2016р., iдентифiкацiйний номер 2012314477. Умови договору з аудитором визначити наглядовiй радi товариства та доручити керiвнику виконавчого органу товариства його пiдписання;
   - обрати одноосiбний виконавчий орган ПАТ "Голопристанський винзавод" - Директор, директором товариства обрати Бикова Вiкторача на термiн до переобрання або загальними зборами, або, вiдповiдно до статуту товариства, наглядовою радою;
   - доручити головi наглядової ради пiдписати вiд iменi товариства трудовий договiр з новообраним директором.
   По питанню № 12 порядку денного прийнято рiшення: вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися ПАТ "Голопристанський винзавод" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтно-стi Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими ПАТ "Голопристанський винзавод" виступає будь-якою iз сто-рiн, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ри-нкової вартостi майна тов збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   - повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсотко-вої ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   РВ ФДМУ по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Чернишов Олексiй Сергiйович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 20.05.2008 1 636 603 81.76473820943% 1 636 603 
   Член Наглядової ради  Саварець Вiталiй Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 20.05.2008 1 0.00004996003%
   Усього   1 636 604 81.76478816946 % 1 636 604 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Биков Вiктор Павлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1940
   Освіта Вища, Одеський технологiчний iнститут iм. М. В. Ломоносова
   Стаж керівної роботи (років) 31
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Голопристанський винзавод", заступник голови правлiння
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 31 рiк, перелiк попереднiх посад: застуник голови правлiння. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв пвiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чернишов Олексiй Сергiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1969
   Освіта Вища, Харкiвський технiчний унiверститет радiоелектронiки
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Кременчуцька мануфактура", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно статуту та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 05.04.2011р., Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обiймає иректора в ТОВ "Альма М" (мiсцезнаходження - 69000, м. Харкiв, вул. Ощепкова, 11/22, кв. 109). Стаж керiвної роботи 15 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Саварець Вiталiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1976
   Освіта Неповна вища, Харкiвський авiацiйний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Українська тентова компанiя", начальник ПЕВ.
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно статуту та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 05.04.2011р., Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обiймає пчальника ПЕВ в ТОВ "Українська тентова компанiя" (мiсцезнаходження - м. Харкiв, вул. Студентська, 20). Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 20.05.2008 1 636 603 82 1 636 603 0 0 0
   Усього  1 636 603 82 1 636 603 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73025, м. Херсон, вул .Петренка, д. 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) На пiдставi рiшення № 475 вiд 28.08.1996 р. Голопристанської районної державної адмiнiстрацiї "Про реорганiзацiю радгоспу "Днiпровський" був видiлений винзавод з наданням права юридичної особи. В процесi приватизацiї на пiдставi наказу Фонду державного майна України № 32 вiд 18.01.1999 р. рiшенням установчих зборiв акцiонерiв вiд 07.09.1999 р. державне пiдприємство Голопристанський винзавод перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство "Голопристанський винзавод ". 05 квiтня 2011 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення тип та найменування товариства привести у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме: товариство стало публiчним акцiонерним товариством "Голопристанський винзавод" (скорочено: ПАТ "Голопристанський винзавод").
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариство не створювало.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною формою.
   Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
   щодо фiнансової звiтностi публiчного
   акцiонерного товариства "Голопристанський винзавод"
   станом на 31.12.2011 року

   Нацiональнiй комiсiї з цiнних
   паперiв та фондового ринку

   Акцiонерам Товариства

   1 . Основнi вiдомостi про Товариство.
   · повна назва: публiчне акцiонерне товариство "Голопристанський винзавод";
   · код: 24107607;
   · мiсцезнаходження: 75600, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Гагарiна, 16;
   · дата державної реєстрацiї: 27.12.1999 року Голопристанською райдержадмiнiстрацiєю за № 1 488 120 0000 000295 з наступними змiнами та доповненнями вiд 28.04.2011 № 1 488 105 0007 000295;
   · телефон: 05539 2-37-24.


   2. Опис обсягу аудиторської перевiрки
   Аудит проводився у вiдповiдностi iз Законом України _Про аудиторську дiяльнiсть", введеним в дiювою ВР України вiд 22.04.1993р., Закону України _ Про акцiонернi товариства "( iз змiнами та доповненнями до нього), "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360 та Мiжнародних стандартiв аудиту, а саме: МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведенi аудиту аудитi" . Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й використання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства i помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
   При складаннi угоди на перевiрку по пiдтвердженню достовiрностi фiнансової звiтностi визначено розмiр суттєвостi помилки згiдно Мiжнародного стандарту аудиту № 320. Розмiр суттєвостi виявлених помилок визначався аудиторами виходячи з вiдношення встановленого в ходi аудиту вiдхилення згiдно професiйного погляду аудитора у вiдповiдностi з МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведенi аудиту аудитi". Перевiрка здiсь iз застосуванням вибiркового методу аналiзу первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту аудиту № 530 "Аудиторська вибiрка" та рекомендацiй Аудиторської палати України.
   Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що при складанi фiнансової звiтностi не має суттєвих помилок(викривлень). Незалежнi процедури перевiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностi i правдивостi даних, котрi обробляються системою облiку ПАТ "Голопристанський винзавод". Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiльно, а тiльки в логiчно-послiдовному зв"язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всi наведенi в ньому припущення та обмеження.
   Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi при формуваннi фiнансової звiтностi суттєвих помилок.
   Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв на об'рунтування сум тацiї розкритої при формуваннi фiнансової звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосування принципiв облiку чинному законодавству при формуваннi фiнансової звiтностi .
   Масштаб перевiрки визначений угодою, згiдно з якою перевiрялось формування фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року.
   Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансових звiтах, дано оцiнку вiдповiдностi застосованих керiвництвом товариства принципiв облiку чинним нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. Отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.
   Перелiк перевiреної фiнансової звiтностi
   В ходi проведення аудиту були розглянутi наступнi документи:
   - Статут товариства;
   - Баланс станом на 31.12.2011р.(форма 1-м) складений вiдповiдно до вимог П(С)БО 25;
   - Звiт про фiнансовi результати за 2011рiк (форма 2-м) складений вiдповiдно до вимог П(С)БО 25;
   - головна книга, ордери та iншi регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року;
   - договори фiнансово-господарської дiяльностi (вибiрково);
   - первиннi документи (вибiрково).

   3.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.
   Управлiнський персонал ПАТ "Голопристанський винзавод" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
   4. Вiдповiдальнiсть аудитора
   Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i викониту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки.

   5. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi .

   Незалежний аудитор провiв аудиторську перевiрку повного комплекту фiнансової
   звiтностi ПАТ "Голопристанський винзавод", а саме балансу станом на 31 грудня 2011 року, звiту про фiнансовi результати товариства. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал акцiонерного товариства. Аудиторська фiрма несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки.
   Враховуючи вищенаведене та у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi" та ", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" , аудитор може стверджувати, що для пiдготансових звiтiв використано концептуальну основу фiнансової звiтностi, встановлену законодавством України, зокрема Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та iншими нормативними актами України.
   Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно - правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.
   Повний комплекту фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк в цiлому вiдповiдає вимогам норм П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 31.03.1999 року № 87.

   Умовно- позитивний висновок.
   Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв станом на 31 грудня 2011 року, але через характер облiкових записiв аудитор мав змогу пiдтвердити вартiсть, кiльпасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. На думку аудитора, надана iнформацiя дає реальне й повне уявлення про наявний склад активiв та пасивiв, що перевiряється. Фiнансова звiтнiсть Товариства в усiх суттєвих аспектах пiдготовлена у вiдповiдностi до українського законодавства i нормативних актiв, що регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку й складання фiнансової звiтностi в Українi, нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку та прийнятою облiковою полiтикою Товариства. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно й повно подає iнформацiю про фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011року.

   Пояснювальний параграф
   Не вносячи до висновку додаткових застережень, привертаю увагу на той факт, що на дату складання цього висновку, ситуацiя що склалась в Українi, де Товариство веде свою дiяльнiсть та несе ризики, має ознаки економiчної нестабiльностi. Фiнансовий стан контрагентiв, операцiї з якими несуть ризики для То, а в умовах фiнансової кризи не є стабiльними та передбачуваними. Зважаючи на вищевикладене, наразi досить складно прогнозувати та, в повнiй мiрi, визначити ефект впливу такої ситуацiї на дiяльнiсть Пiдприємств по перевезеню пасажирiв вцiлому, та Товариства зокрема.


   Додатковий роздiл щодо вимог законодавчих та нормативних актiв .
   Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно Рiшення № 1360 вiд 29.09.2011 року "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик) ":
   1. На думку аудитора, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.
   2. На думку аудитора, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодтермiни наведено достовiрно.
   3. З метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу України аудитором розраховано вартiсть чистих активiв Товариства станом на звiтну дату Балансу. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром Статутного капiталу Товариства виявлено, що сума активiв по балансу складає 1934,1тис.грн., а сума зобов'язань складає 9,8тис.грн. виходячи з цього сума чистого капiталу дорiвнює 1924,3тис.грн. Розмiр вартостi ЧА бiльше розмiру статутного фонду на 1423,9тис.грн..
   4. Станом на звiтну дату простроченi зобов'язання за векселями - не облiковуються. Зобов'язання по iпотечним цiнним паперам не облiковуються.
   5. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого збитку вiдображено у формi №2 "Звiт про фiнансовi результати" i вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, зокрема № 15 "Доходи", № 16 "Витрати". В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий збиток за 2011 рiк становить 23,2 тис. грн., отриманий головним чином вiд операцiйної дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичног. Фiнансовi результати дiяльностi ПАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi.
   Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
   6. Вiдповiдно до наданих Товариством даних, протягом звiтного перiоду невiдбулись дiї, що визначенi у частинi I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". У звiтному перiодi факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi вiдсутнi.
   Твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї , якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") на протязi 2011 року не вiдбувались - наведено достовiрно.
   7. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйникiв фондового ринку не призведено, так як цi показники для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
   8. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
   9. Станом на звiтну дату Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв
   10. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено.
   11. Стан корпоративного управлiння вiдкритого акцiонерного товариства "Цюрупинський бджолорадгосп" вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
   12.При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, щться шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.

   Основнi вiдомостi про аудитора
   · приватний пiдприємець - аудитор Верчук Валерiй Iванович;
   · iдентифiкацiйний номер -2353901918;
   · свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4005 вiд 31 травня 2007року;
   · сертифiкат аудитора А № 006239 виданий аудиторською палатою України 26.04.2007року;
   · мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Перекопська, 193-а, кв.24;
   · тел.: 050 5982612, факс (0552) 515406: v.i.verchuk@rambler.ru.

   Аудит проведено вiдповiдно до договору № 04/01-12 вiд 15 сiчня 2012 р..
   Перевiрка здiйснена з 15 сiчня по 6 лютого 2012 р.

   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4005
   Дата видачi висновку 6 лютого 2012 року.У зв
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання У звiтному перiодi товариство не здiйснювало пiдприємницької дiяльностi. В оренду здаються складськi примiщення та водна свердловина. Директор товариства забезпечує виконання повноважень по збереженню майна товариства.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством були вiдчуженi векселi на суму 1980000 грн., а також придбаний вексель на суму 1550000 грн. та придбанi будiвлi та споруди на суму 400000 грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, що впливає на дiльнiсть товариства є неможливiсть отримання банкiвських кредитiв для початку здiйснення виробничної дiяльностi.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство не порушувало у звiтному перiодi законодавство, штрафи та компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi вiдбувається за рахунок власних коштiв. Кредитами банкiв товариство у звiтному перiодi не користувалося.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв у звiтному перiодi товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариством ведеться розробка та пошук iнвестицiйних програм. Планується отримання банкiвських кредитiв для початку здiйснення виробництва тентiв, будiвельних металевих конструкцiй, виготовлення каркасних конструкцiй i покрiвель.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не проводилися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   397.900   376.300   0.000   0.000   397.900   376.300
     — будівлі та споруди   395.000   375.100   0.000   0.000   395.000   375.100
     — машини та обладнання   2.300   1.200   0.000   0.000   2.300   1.200
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.600   0.000   0.000   0.000   0.600   0.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   397.900   376.300   0.000   0.000   397.900   376.300
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 405 тис. грн., знос становить 28,7 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 7,1 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   1924.300 1947.400
   500.400 500.400
   500.400 500.400
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1924.300 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(500.400 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 4.100  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 5.700  X X
   Усього зобов'язань X 9.800  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 2,6 тис. грнточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 0,9 тис. грн.
   - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати сумi 2,2 тис. грн. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2011 1 0
   2 2010 0 0
   3 2009 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Ні  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так    Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора.  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант Х   
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи   Х  
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) В товариствi не створено ревiзiйну комiсiю. Функцiї ревiзiйної комiсiї покладенi загальними зборами акцiонерiв на незалежного аудитора.  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата д/н
   Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Голопристанський винзавод" За ЄДРПОУ 24107607
   Територія 75600, Херсонська область, Голопристанський р-н, м. Гола Пристань, вул. Гагарiна 16 За КОАТУУ 6522310100
   Організаційно-правова форма господарювання За КОПОФГ
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 17.40.1
   Одиниця виміру Контрольна сума
   Адреса 75600, Херсонська область, Голопристанський р-н, м. Гола Пристань, вул. Гагарiна 16
   Середня кількість працівників 6
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0.0 0.0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 397.9 376.3
   — Первісна вартість 031 405.0 405.0
   — Знос 032 7.1 28.7
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.0 0.0
   Інші необоротні активи 070 1550.0 1550.0
   Усього за розділом І 080 1947.9 1926.3
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 0.0 0.0
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 3.4 7.8
   — первісна вартість 161 3.4 7.8
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0.0 0.0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0.0 0.0
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 1.2 0.0
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
   Усього за розділом ІІ 260 4.6 7.8
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
   Баланс 280 1952.5 1934.1

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 500.4 500.4
   Додатково вкладений капітал 320 1903.0 1903.0
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -456.0 -479.1
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 1947.4 1924.3
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0 0.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.8 2.6
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 4.3 4.1
   — зі страхування 570 0.0 0.9
   — з оплати праці 580 0.0 2.2
   Інші поточні зобов'язання 610 0.0 0.0
   Усього за розділом IV 620 5.1 9.8
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 1952.5 1934.1
   Примітки:
   Валюта балансу станом на 31.12.2011 року, в порiвняннi з даними станом на 31.12.2010 року, зменшилась на 18,4 тис. грн.

   Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу Необоротнi активи, встановлено, що вiдбулося зменшення залишкової вартостi основних засобiв на 21,6 тис.грн. Сума iнших необоротних активiв протягом звiтного перiоду не змiнилася i становить 1550,0 тис. грн.

   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв на 3,2 тис.грн. (з 4,6 тис. грн. до 7,8 тис. грн.), зокрема, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зросла на кiнець звiтного перiоду на 4,4 тис. грн. Грошовi кошти станом на кiнець звiтного перiоду у товариства вiдсутнi.

   По першому роздiлу пасиву балансу спостерiгається зменшення суми власного капiталу товариства на 23,1 тис. грн., що обумовлено отриманням збитку вiд господарської дiяльностi у звiтному перiодi. Власний капiтал товаритсва становить на кiнець звiтного року 1924,3 тис.грн.

   Поточнi зобов'язаннятва, вiдображенi в четвертому роздiлi пасиву балансу, збiльшилися на 4,7 тис.грн. (з 5,1 тис. грн. на початок року до 9,8 тис. грн. на кiнець року), зокрема кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зросла на 1,8 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування склали 0,9 тис. грн., з оплати працi 2,2 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом скоротилися на 0,2 тис. грн. i склали на кiнець звiтного перiоду 4,1 тис. грн.

   Суми статей ф.1-м "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.


  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0.0 0.0
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0.0 0.0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 0.0 0.0
   Інші операційні доходи 040 166.6 178.9
   Інші звичайні доходи 050 0.0 0.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 166.6 178.9
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 13.5 14.3
   Інші операційні витрати 090 176.3 158.4
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0.0 0.0
   Вписуваний рядок: 092 0.0 0.0
   Інші витрати 100 0.0 0.0
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 189.8 172.7
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -23.2 6.2
   Податок на прибуток 140 0.0 0.4
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -23.2 5.8
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток в сумi 23,2 тис. грн. (у 2010 р. чистий прибуток склав 5,8 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що товариство протягом року не здiйснювало господарську дiяльнiсть. Єдиним джерелом доходу товариства були iншi операцiйнi доходи, якi склали 166,6 тис. грн.
   Витрати товариства у звiтному роцi склали 189,8 тис. грн., що на 17,1 тис. грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. При цьому слiд зазначити, що найбiльшу питому вагу у структурi витрат займають iншi операцiйнi витрати товариства - 176,3 тис. грн., що становить 92,9 вiдсоткiв усiх витрат.  • Примітки

   Примітки