Створення: 27.12.2011

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Биков Вiктор Павлович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Голопристанський винзавод"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24107607
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Голопристанський р-н
        Поштовий індекс 75600
        Населений пункт м. Гола Пристань
        Вулиця, будинок вул. Гагарiна 16
        Міжміський код, телефон та факс (05539) 2-31-81, 2-37-74
        Електронна поштова адреса емітента
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) вiдсутня д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.  
   7. Інформація про дивіденди.
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством не проводилося рейтингування. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. цiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом атiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язаньи забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв та Копiя протоколу загальних зборiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що загальнi збори акцiонерiв за звiтний перiод не проводилися. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутнi у зв'язку з тим, що така iнформацiя у звiтному перiодi не виникала. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв ної дiяльностi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Голопристанський винзавод"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А00 № 245323
   Дата видачі 27.12.1999
   Орган, що видав свідоцтво Голопристанська районна державна адмiнiстрацiя Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 500400.00
   Сплачений статутний капітал 500400.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХВ "Приватбанк"
   МФО банку 352479 Рахунок 26003060205276
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   17.40.0 ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБIВ, КРIМ ОДЯГУ
   36.12.0 ВИРОБНИЦТВО МЕБЛIВ ДЛЯ ОФIСIВ ТА МАГАЗИНIВ
   36.63.0 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ВИРОБIВ, НЕ ВКЛЮЧЕНИХ ДО IНШИХ УГРУПОВАНЬ
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 6 осiб, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у звiтному перiодi становила 1 особу, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi товариством також становила 1 особу. Розмiр фонду оплати працi за 2010 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2009 роком на 8,2 тис. грн i склав 59,0 тис. грн., що обумовлено збiльшенням заробiтної плати працiвникiв товариства. Кошти на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства у звiтному перiодi не видiлялися.

   Інформація про дивіденди
   за звітний період за період попередній звітному
   за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   Примітки:
   В зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi товариства у звiтному 2010 роцi дивiденди нараховуватися не будуть.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   РВ ФДМУ по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Чернишов Олексiй Сергiйович  МК № 803355, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 23.03.1998 20.05.2008 1 636 603 81.76473820943% 1 636 603 
   Член Наглядової ради  Саварець Вiталiй Володимирович  ММ № 847139, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 22.03.2001 20.05.2008 1 0.00004996003%
   Усього   1 636 604 81.76478816946 % 1 636 604 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Биков Вiктор Павлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 104502, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 25.03.1996
   Рік народження 1940
   Освіта Вища, Одеський технологiчний iнститут iм. М. В. Ломоносова
   Стаж керівної роботи (років) 30
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Голопристанський винзавод", заступник голови правлiння
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалась. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 05.04.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чернишов Олексiй Сергiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МК № 803355, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 23.03.1998
   Рік народження 1969
   Освіта Вища, Харкiвський технiчний унiверститет радiоелектронiки
   Стаж керівної роботи (років) 14
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Кременчуцька мануфактура", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з правлiнням змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови правлiння в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови правлiння затвердження органiзацiйної структури та штатного розкладу товариства, прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ "Альма М" (мiсцезнаходження - 69000, м. Харкiв, вул. Ощепкова, 11/22, кв. 109). Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 05.04.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Саварець Вiталiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий ММ № 847139, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 22.03.2001
   Рік народження 1976
   Освіта Неповна вища, Харкiвський авiацiйний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Українська тентова компанiя", начальник ПЕВ.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з правлiнням змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови правлiння в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови правлiння затвердження органiзацiйної структури та штатного розкладу товариства, прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Посадова особа обiймає посаду начальника ПЕВ в ТОВ "Українська тентова компанiя" (мiсцезнаходження - м. Харкiв, вул. Студентська, 20). Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 05.04.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Чернишов Олексiй Сергiйович МК № 803355, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 23.03.1998 20.05.2008 1 636 603 82 1 636 603 0 0 0
   Усього  1 636 603 82 1 636 603 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Приватний пiдприємець - аудитор Верчук Валерiй Iванович
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2353901918
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73036, м. Херсон, вул. Перекопська, 193-а, кв. 24
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4005
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.05.2007
   Міжміський код та телефон (050) 598-26-12
   Факс 31-29-26
   Вид діяльності Аудиторськi послуги
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) На пiдставi рiшення №475 вiд 28.08.1996р. Голопристанської райдержадмiнiстрацiї "Про реорганiзацiю радгоспу "Днiпровський" був видiлений винзавод з наданням права юридичної особи. В процесi приватизацiї на пiдставi наказу ФДМУ №32 вiд 18.01.1999р. рiшенням установчих зборiв акцiонерiв вiд 07.09.1999р. державне пiдприємство Голопристанський винзавод перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство "Голопристанський винзавод ".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариство не створювало.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною формою.
   Текст аудиторського висновку ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
   про проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного товариства "Голопристанський винзавод" станом на 31.12.2010 року

   1. Перевiрка виконана незалежним аудитором Верчук Валерiєм Iвановичем на пiдставi договору та сертифiката аудитора серiї А № 006239 /дiйсний до 26.04.2012р../, свiдоцтва АБ №000528 / реєстр аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв / виданий рiшенням ДКЦПФР України реєстрацiйний №577 вiд 19.07.2007р./.
   2. Аудит проведено на територiї замовника за адресою: м. Гола Пристань, вул. Гагарiна, 16;
   3. Основнi вiдомостi про Товариство.
   " повна назва: вiдкрите акцiонерне товариство "Голопристанський винзавод";
   " код: 24107607;
   " мiсцезнаходження: 75600, Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Гагарiна, 16;
   " дата державної реєстрацiї: 27.12.1999 року Голопристанською райдержадмiнiстрацiєю за № 1 488 120 0000 0002елефон: 05539 2-37-24.
   " розрахунковий рахунок № 26003060205276 в ХВ "Приватбанк", МФО 352479;
   " довiдка №095173 вiд 19.06.2008 року про включення до єдиного реєстру пiдприємств та органiзацiй України;
   " свiдоцтво про реєстрацiю випуску iменних простих цiнних паперiв №114/21/1/99 вiд 19.03.1999 року, видане Херсонським територiальним управлiнням ДКЦП та ФР.
   Основнi види дiяльностi:
   " Виробництво готових текстильних виробiв крiм одягу (код 17.40.0);
   " Виноробна меблiв для офiсiв та пiдприємств торгiвлi (код 36.12.0);
   " Виробництво iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших групувань (код36.63.0);
   " Виробництво будiвельних металевих конструкцiй (код 28.11.0);
   " Здавання в оренду власного нерухомого майна (код 70.20.0);
   " Iншi види оптової торгiвлi (код 51.90.0).
   4. Аудит проведено вiдповiдно до договору № 15 вiд 15 травня 2010 р.. Перевiрка
   здiйснена з 1лютого по 16 лютого 2011 р.
   5. Управлiнський персонал ВАТ "Голопристанський винзавод" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрнаження iнформацiї в фiнансових звiтах у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
   Облiкова полiтика ВАТ "Голопристанський винзавод" вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi", Нацiональних положень (стандартiв" бухгалтерського облiку. На протязi звiтного року облiкова полiтика не змiнювалась, ведення бухгалтерського облiку проводилося по єдинiй методологiї, а також з дотриманням документального забезпечення достовiрної оцiнки активiв, зобов'язань, капiталу, доходiв та витрат в вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства України.
   Перевiрцi пiдлягали виписки з банкiвських рахункiв, касовi книги, угоди, вiдомостi аналiтичного i синтетичного облiку, журнал -ордери, накопичувальнi вiдомостi, оборотнi - сальдовi i Баланс станом на 31.12.2010р.(форма 1-м) складений вiдповiдно до вимог П(С)БО 25 ,Звiт про фiнансовi результати за 2010рiк (форма 2-м) складений вiдповiдно до вимог П(С)БО 25, та iнша фiнансова iнформацiя.
   Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що при складанi фiнансової звiтностi не має суттєвих помилок(викривлень). Незалежнi процедури перевiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностi i правдивостi даних, котрi обробляються системою облiку вiдкритого акцiонерного товариства "Голопристанський винзавод". Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiльно, а тiльки в логiчно-послiдовному зв"язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всi наведенi в ньому припущення та обмеження.
   Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi при формуваннi фiнансової звiтностi суттєвих помилок.
   Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв на обгрунтування нформацiї розкритої при формуваннi фiнансової звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосування принципiв в Українi чинному законодавству при формуваннi фiнансової звiтностi .
   Масштаб перевiрки визначений угодою, згiдно з якою перевiрялось формування фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2010 року.
   6. Аудит проводився у вiдповiдностi iз Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть", введеним в дiю Постановою ВР України вiд 22.04.1993р., Закону України " Про акцiонернi товариства "( iз змiнами та доповненнями до нього). Мета перевiрки - пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2010 року та вiдповiдностi вимогам чинного законодавства.
   При складаннi угоди на перевiрку по пiдтвердженню достовiрностi фiнансової звiтностi визначено розмiр суттєвостi помилки згiдно Мiжнародного стандарту аудиту № 320. Розмiр суттєвостi виявлених помилок визначався аудиторами виходячи з вiдношення встановленого в ходi аудиту вiдхилення згiдно професiйного погляду аудитора у вiдпо з МСА 320 "Суттєвiсть в аудитi".
   Перевiрка здiйснювалась iз застосуванням суцiльного методу аналiзу первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту аудиту № 530 та рекомендацiй Аудиторської палати України.
   Проведену перевiрку оформлено аудиторським висновком вiдповiдно до вимог "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1528. Це Положення розроблено вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", "Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики", прийнятих рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 №122порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
   7. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за надання висновку щодо пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2010 року на основi результатiв аудиторської перевiрки. Незалежний аудитор провiв аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, а саме: МСА 700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", МСА 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", МСА 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти". Перевiрка спланована та проведена з метою отримання достатньої впевненостi що фiнансовi звiти пiдприємства не мiстить суттєвих викривлень.
   Згiдно Мiжнародних стандартiв аудиту № №700,701 i 720 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть" аудитором висловлена думка щодо пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi станом наня 2010 року.
   Аудитор вважає, що отримав достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки щодо фiнансових звiтiв.
   Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв станом на 31 грудня 2010 року, але через характер облiкових записiв аудитор мав змогу пiдтвердити вартiсть, кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. На думку аудитора, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства, на 31 грудня 2010 року та фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власного капiталу за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
   Не змiнюючи умовно - позитивну думку, аудитор звертає увагу на iнформацiю, що подана нижче, оскiльки її розкриття вимагає "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учафондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1528 вiд 19 грудня 2006 року.

   Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   1. Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї).
   Аудитором встановлено, що бухгалтерський облiк ОФ заснований на вимогах П (С) БО № 7 "Основнi засоби", затвердженого Наказом Мiнiстерства України вiд 27.11.2000 року № 92. Станом на 31.12.10 року облiковуються ОФ
   " по первiснiй вартостi 405,0тис.грн.;
   " нарахований знос 7,1тис.грн.;
   " залишкова вартiсть 397,9тис.грн..
   Данi аналiтичного i синтетичного облiку вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.
   Крiм того в облiку облiковуються iншi необоротнi активи в сумi 1550,0тис.грн.
   Данi аналiтичного i синтетичного облiку вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.
   2. Облiк дебiторської заборгованостi.
   Вi оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 237 вiд 08.10.1999р.
   За даними балансу, станом на балансi Товариства станом на 31.12.10р. рахується:
   " дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3,4тис.грн..
   3. Облiк грошових коштiв.
   Касовi операцiї Товариства ведуться у вiдповiдностi з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженим Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004р. (зi змiнами та доповненнями) та Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi затвердженої Постанова Правлiння Нацiонального банку України 21.01.2004 N 22.
   Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2010р. становить 1,2тис.грн.

   Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами пасивiв, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   1. Висловлення думки щодо я iнформацiї про зобов'язання Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства вiдповiдають вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 20 вiд 31.01.2000р.
   За даними балансу зобов'язання Товариства станом на 31.12.2010р. мають наступний склад:
   " кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 0,8тис.грн.;
   " поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 4,3тис.грн.;
   2. Висловлення думки, щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   Аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний капiтал" здiйснюється по кожному акцiонеру.
   Статутний капiтал Товариства є фiксованою величиною i складає 500400 грн., якi роздiленi на 2001600 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
   Власний капiтал Товарисдає 1947,4тис.грн., у тому числi статутний фонд 500,4 тис.грн., iнший додатковий капiтал 1903,0 тис.грн., та непокритi збитки 456,0 тис.грн.

   Висловлення думки, щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства.
   На пiдставi даних фiнансової звiтностi "Баланс" аудитором проведено розрахунок вартостi чистих активiв (ЧА) Товариства та порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром статутного фонду для цiлей реалiзацiї положень п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України та встановлено, що сума активiв по балансу складає 1952,5тис.грн., а сума зобов'язань складає 5,1тис.грн. виходячи з цього сума чистого капiталу дорiвнює 1947,4тис.грн. Розмiр вартостi ЧА бiльше розмiру статутного фонду на 1447тис.грн.

   Облiк фiнансових результатiв.
   Облiк доходiв Товариства здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 15 "Дохiд", яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 290 вiд 29.11.1999р. Класифiкацiя та визнання доходутвом проведенi вiрно, данi про отриманi доходи в 2010 роцi, вiдображенi у формi № 2 -м "Звiт про фiнансовi результати", є достовiрними та складають:
   - iншi операцiйнi доходи 178,9тис.грн.
   Формування витрат Товариства, у перевiреному перiодi, здiйснювалось у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства та правильно вiдображено у звiтностi.
   Облiк витрат Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.1999р.
   Витрати Товариства за 2010рiк становлять 173,1тис.грн., а саме:
   - витрати на оплату працi 59,0тис.грн.;
   - вiдрахування на соцiальнi заходи 21,9тис.грн.;
   - амортизацiйнi вiдрахування 5,0тис.грн.;
   - iншi операцiйнi витрати 86,8тис.грн.;
   - податок на прибуток 0,4тис.грн.
   За результатами дiяльностi у 2010роцi Товариством отримано прибуток в сумi 5,8тис.грн.
   Балансовий прибуток Товариства визначений згiдном законодавством.

   ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
   Органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi вiдповiдає вимогам Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.1999 р. № 996
   - ХIV, положенню " Про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку ", затвердженому наказом МФУ вiд 24.05.1995р. №88 зi змiнами i доповненнями до нього, наказу МФУ вiд 29.12.1995р. № 352 "Про затвердження типових форм первинного облiку та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку".
   На основi проведених аудитором тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIV вiд 16.07.1999 року, затверджених Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та наказу "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi
   Висновок щодоiшення ДКЦПФРУ вiд 19.12.2006 року за № 1528.
   На думку аудитора, iнформацiя за видами активiв, зобов'язаннь та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.

   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4005
   Дата видачi висновку 16 лютого 2011 року.


   Реквiзити та адреса: приватний пiдприємець - аудитор Верчук Валерiй Iванович;
   iдентифiкацiйний номер -2353901918;
   мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Перекопська, 193-а, кв.24;
   тел.: 050 5982612, факс (0552) 515406: v.i.verchuk@rambler.ru

   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання У звiтному перiодi ВАТ "Голопристанський винзавод" пiдприємницьку дiяльнiсть не здiйснювало. В оренду здаються складськi примiщення та водна свердловина. Голова правлiння забезпечує виконання повноважень по збереженню майна товариства.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством були вiдчуженi векселi на суму 1980000 грн., а також придбаний вексель на суму 1550000 грн. та придбанi будiвлi та споруди на суму 400000 грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, що впливає на дiльнiсть товариства є неможливiсть отримання банкiвських кредитiв для початку здiйснення виробничної дiяльностi.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство не порушувало у звiтному перiодi законодавство, штрафи та компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi вiдбувається за рахунок власних коштiв.
   Кредитами банкiв товариство у звiтному перiодi не користувалося.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв у звiтному перiодi товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариством ведеться розробка та пошук iнвестицiйних програм. Планується отримання банкiвських кредитiв для початку здiйснення виробництва тентiв, будiвельних металевих конструкцiй, виготовлення каркасних конструкцiй i покрiвель.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не проводилися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   402.400   397.900   0.000   0.000   402.400   397.900
     — будівлі та споруди   400.000   395.000   0.000   0.000   400.000   395.000
     — машини та обладнання   2.400   2.300   0.000   0.000   2.400   2.300
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.600   0.000   0.000   0.000   0.600
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   402.400   397.900   0.000   0.000   402.400   397.900
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 405 тис. грн., знос становить 7.1 тис. грн. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбаченних ст. 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Ступiнь зносу становить 1,75 вiдсоткiв. Обмежень щодо користування майном товариства немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   1947.400 1941.600
   500.400 500.400
   500.400 500.400
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1941.600 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(500.400 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/нй  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 4.300  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 0.800  X X
   Усього зобов'язань X 5.100  X X
   Опис: Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi ВАТ тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтичного облiко поточних зобов'язань на 31.12.2010р.- 5,1 тис. грн., в т. ч.:
   - з бюджетом - 4,3тис. грн.;
   - кредиторська заборговантовари, роботи, послуги - 151,8 тис. грн.
    
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2010 0 0
   2 2009 0 0
   3 2008 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликалися  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Ні  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так    Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора.  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант Х   
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи   Х  
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Рiшення про передачу ведення системи реєстру прийнято правлiнням товариства в зв'язку з прийняттям рiшення рестратором ЗАТ "Досвiд" про припинення реєстраторської дiяльностi.  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Голопристанський винзавод" За ЄДРПОУ 24107607
   Територія 75600, Херсонська область, Голопристанський р-н, м. Гола Пристань, вул. Гагарiна 16 За КОАТУУ 6522310100
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності За КВЕД 17.40.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 75600, Херсонська область, Голопристанський р-н, м. Гола Пристань, вул. Гагарiна 16
   Середня кількість працівників 8
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0.0 0.0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 402.4 397.9
   — Первісна вартість 031 404.4 405.0
   — Знос 032 2.0 7.1
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.0 0.0
   Інші необоротні активи 070 1550.0 1550.0
   Усього за розділом І 080 1952.4 1947.9
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 0.0 0.0
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 3.3 3.4
   — первісна вартість 161 3.3 3.4
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0.3 0.0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0.0 0.0
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 0.4 1.2
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
   Усього за розділом ІІ 260 4.0 4.6
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
   Баланс 280 1956.4 1952.5

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 500.4 500.4
   Додатково вкладений капітал 320 1903.0 1903.0
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -461.8 -456.0
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 1941.6 1947.4
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0 0.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2.5 0.8
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 6.6 4.3
   — зі страхування 570 1.8 0.0
   — з оплати праці 580 3.9 0.0
   Інші поточні зобов'язання 610 0.0 0.0
   Усього за розділом IV 620 14.8 5.1
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 1956.4 1952.5
   Примітки:
   Валюта балансу станом на 31.12.2010 року, в порiвняннi з даними станом на 31.12.2009 року, зменшилась на 3,9 тис. грн.
   Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що вiдбулося збiльшення залишкової вартостi основних засобiв на 0,6 тис.грн. Сума iнших необоротних активiв протягом звiтного перiоду не змiнилася i становить 1550,0 тис. грн.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв на 0,6 тис.грн. (з 4,0 тис. грн. до 4,6 тис. грн.), зокрема, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зросла на кiнець звiтного перiоду на 0,1 тис. грн. У 2010 роцi товариство повнiстю погасило дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом Сума грошових коштiв в нацiональнiй валютi станом на кiнець звiтного перiоду становила 1,2 тис. грн., що на 0,8 тис. грн. бiльше нiж на початок звiтного року.
   По I роздiлу пасиву балансу спостерiгається збiльшення суми власного капiталу, що обумовлено зменшенням розмiру збитосподарської дiяльностi на кiнець звiтного року. Власний капiтал товаритсва складає 1947,4 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання товариства, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зменшилися на 9,7 тис.грн. (з 14,8 тис. грн. на початок року до 5,1 тис. грн. на кiнець року), зокрема кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась на 1,7 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - на 2,3 тис. грн., Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування та з оплати працi на на кiнець 2010 року вiдсутнi.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0.0 0.0
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0.0 0.0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 0.0 0.0
   Інші операційні доходи 040 178.9 146.3
   Інші звичайні доходи 050 0.0 0.0
   Надзвичайні доходи 060 0.0 0.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 178.9 146.3
   Збільшення (зменшення) залишків незавершенного виробництва і готової продукції 080 0.0 0.0
   Матеріальні затрати 090 0.0 0.0
   Витрати на оплату праці 100 59.0 50.8
   Відрахування на соціальні заходи 110 21.9 18.7
   Амортизація 120 5.0 0.0
   Інші операційні витрати 130 86.8 79.8
   у тому числі 131 0.0 0.0
   у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 132
   Собівартість реалізованих товарів 140 0.0 0.0
   Інші звичайні витрати 150 0.0 0.0
   Надзвичайні витрати 160 0.0 0.0
   Податок на прибуток 170 0.4 0.0
   Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+-080+160+170) 180 173.1 149.3
   Чистий прибуток (збиток) 190 5.8 -3.0
   Забезпечення матеріального заохочення 195
   у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству прибуток у сумi 5,8 тис. грн. (у 2009 р. - збиток 3,0 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що товариство протягом року не здiйснювало господарську дiяльнiсть. Єдиним джерелом доходу товариства були iншi операцiйнi доходи, якi склали 178,9 тис. грн.
   Витрати товариства у звiтному роцi склали 173,1 тис. грн., що на 23,8 тис. грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод минулого року. При цьому слiд зазначити, що найбiльшу питому вагу у структурi витрат займають iншi операцiйнi витрати товариства - 86,8 тис. грн.  • Примітки