Створення: 27.03.2018

Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 27/03/2018

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами 27.03.2018р. Попередньо схваленi будь якi можливi значнi правочини граничною сукупною вартiстю 15000000грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 6977000грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 214,99%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1756712шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1636603шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 1636603шт.; «проти» 0шт., «утрималось» – 0шт.